Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Vital Concept Kft. (”Szolgáltató”) www.medolife.hu címen elérhető internetes honlapján (”Weboldal”) személyes adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (”Adatvédelmi törvény”) foglaltaknak megfelelően a Vital Concept Kft., mint adatkezelő szabályszerűen kezelje és felhasználja.

1.) A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre az alábbi két részből tevődik össze.

A) Egyrészről a Vevő (Felhasználó) által a Weboldalra történő regisztráció, valamint a szolgáltatás igénybevétele során a Vital Concept Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatok:

• teljes név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési év

• a Vevő által az esetleges piackutatások, közvélemény kutatások során megadott válaszok, a megjegyzés rovat kitöltésével vagy egyébként a szolgáltatással összefüggésben Vital Concept Kft. rendelkezésére bocsátott vélemény, tapasztalat a vásárolt termékkel kapcsolatban.

B) Másrészről a Vital Concept Kft. hozzáférhet a Weboldal felkeresésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben, annak működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatokhoz, ún. ”nyomkövető” információkhoz (pl. a felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás időtartama stb.). Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és, amelyeket a Vital Concept Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az adatokhoz kizárólag a Vital Concept Kft. fér hozzá. Az ilyen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): olyan adatok, amelyeket a Weboldalon tett látogatások nyomon követésére használ a Weboldal a felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információ szerzés céljából. A naplófájlok olyan adatok, amelyeket az internetböngésző szintén automatikusan továbbít a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak. A Szolgáltató kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, hogy melyek a Weboldal azon területei, amelyek talán népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt „nyomkövető

információkat” gyűjtsön róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző

beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként

módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

2. Az adatkezelés célja

A szolgáltatást igénybevevő (terméket vásároló) Felhasználó az adatainak megadásával, és a

Weboldal használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételével összefüggésben, elsősorban a

webáruházban feltüntetett termékek megrendelésével, vásárlásával, valamint a számlázás,

elszámolása érdekében, az ezekhez szükséges módon és ideig az 1. (A) pontban írt adatokat

nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés további célja a felhasználók megfelelő tájékoztatása,

értesítése, kapcsolattartás, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors

kezelése, valamint rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató hírlevelére feliratkozott, és a megfelelő mezőt kipiálta, úgy a

Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címet jogosult közvetlen üzletszerzés és piackutatás

céljából kezelni, különösen a saját termékeivel és szolgáltatásaival összefüggésben az egyes

ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról a Felhasználót közvetlenül értesíteni.

A fentiekben írtakon kívül Szolgáltató jogosult a Felhasználó által akár szóban, akár írásban

rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatással összefüggésben adott véleményét, tapasztalatait, illetve a

Szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott egyéb információt referencia célból

felhasználni, és nyilvánosságra hozni – a Felhasználó nevének feltüntetésével – különösen, de nem

kizárólag a Weboldalon, valamint Szolgáltató egyéb reklám-kommunikációs anyagain. A Felhasználó

írásbeli kérelmére Szolgáltató a rendelkezésre bocsátott információkat a Felhasználó nevének

feltüntetése nélkül, anonim módon teszi közzé.

A 1. pont (B) alpontban írt adatokat (pl. cookie-k, nézettségi adatok) a Szolgáltató kizárólag anonim

módon használja fel. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Szolgáltató a

szolgáltatást az ÁSZF-ben írtak szerint biztosítani tudja a Felhasználók számára. A jelen bekezdésben

meghatározott adatokat egyebekben a Szolgáltató a Felhasználó személyes preferenciáinak

megjegyzése céljából is felhasználhatja. A Szolgáltató ezen kívül felhasználhatja ezen adatokat arra,

hogy kezelje a Weboldalt, felhasználási tendenciákat elemezzen, a szolgáltatás, illetve a Weboldal

funkcióit javítsa, fejlessze, illetve, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal, illetve a

szolgáltatás teljes használatról. A Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a

Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az

ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnépszerűbb aloldalak

stb.) harmadik személynek anonim módon továbbítson, illetve nyilvánosságra hozzon.

3. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása, így elsősorban a Szolgáltatás

igénybevételének ideje alatt kezeli (a megrendelt termékek kiszállításáig). A személyes adatok az

adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre

kerülnek.

4. A Felhasználók jogai

Személyes adataik kezeléséről az Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató

kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). A Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát).

Az érintett bármikor ingyenesen, részben vagy egészben visszavonhatja a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén a szolgáltatást a továbbiakban nem jogosult igénybe venni (kivéve, ha csak a direkt marketing célú hozzájárulását vonja vissza).

Az adatok módosításához vagy törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a szolgáltatás engedélyezése során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Adatvédelmi törvény tartalmazza.

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, ettől eltérő tevékenység céljából nem használjuk fel, harmadik fél számára (az alábbiakban megjelölt adatfeldolgozón kívül) nem adjuk ki.

Adatai helyesbítését, törlését az alábbi elérhetőségeken kérheti:

Írásban az info@medolife.hu e‐mail címen, vagy postai úton a 1525 Budapest, Pf. 35 címen. Telefonon a 06(1) 510 0988‐as telefonszámon.

5. Adatbiztonság

A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Szolgáltató érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

6. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot az Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelő adatai:

Vital Concept Kft. Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 35. E‐mail: info@medolife.hu Telefon: 06 (1) 510 0988 Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 170. Cégjegyzékszám: 01‐09‐287630 Adószám: 25759938‐2‐41

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126896/2017

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint Szolgáltató a NAIH-126896/2017 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

Az adatkezelés jogalapja az adatok önkéntes megadása.

Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefonszám: 391-14-00

www.naih.hu

Budapest, 2021. január 1.

0
    0
    Kosár
    Üres a kosár